نویسنده = ������������������ ����������
شناسایی باکتری‌های بومی خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 277-286

10.22034/jest.2020.35538.4246

ثنا رسولی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ رضا مرندی؛ مژگان امتیازجو؛ مژگان زعیم دار


ارتباط بین در معرض‌گذاری آزمایشگاهی به نفت خام و پاسخ‌های آنتی‌‌اکسیدانی بارناکل‌های Tetraclita rufotincta

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 63-76

مژگان امتیازجو؛ لیدا سلیمی؛ مجید زینلی؛ بهار شهابی؛ مریم قاسم‌پورملکی


اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی

دوره 11، شماره 3، مهر 1388، صفحه 257-268

مژگان امتیازجو؛ سیما صدیقی؛ مرجان امتیازجو


رنگ زدایی رنگ Reactive Black 5 توسط سویه های بومی جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی در تهران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 19-27

اشرف السادات نوحی؛ مژگان امتیازجو؛ نگار اردوزاده


بررسی اثر جهش زایی و سرطان زایی کشند قرمز با استفاده از سالمونلاتیفی موریوم سوش TA97 و میکروزوم

دوره 7، شماره 4، دی 1384، صفحه 50-56

مژگان امتیازجو؛ فاطمه دهوکی؛ محمد ربانی