نویسنده = ������������������ ����������
توانایی سرخس آزولا در حذف فلزات سنگین) (Cr+3-Ni+2-Cu+2

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 67-73

ندا رضایی؛ بنفشه برخوردار


بررسی ظرفیت جلبک سارگاسوم در جذب کروم ، نیکل و مس

دوره 6، شماره 2، تیر 1383، صفحه 11-19

بنفشه برخوردار؛ منصور غیاث الدین