نویسنده = �������������� ��������
ارزیابی اثر پیگمالیون در حمایت از سبز بودن محصولات مواد غذایی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 247-262

10.30495/jest.2022.64761.5583

مجید صبوری؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ محمدرضا عبدلی؛ یعقوب علوی متین؛ مهدی زینالی


مدلِ کیفی/تعاملی (IQA) مضامینِ ادراک مبتنی بر کامیابی فراخود در حمایت از محصولات سبز: مطالعه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مواد غذایی

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 109-124

10.30495/jest.2021.57455.5242

مجید صبوری؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ محمدرضا عبدلی؛ یعقوب علوی متین؛ مهدی زینالی