نویسنده = ���������� ���������� ����������
ارزیابی اثر تیمار‌های مختلف کود، زغال زیستی و قارچ تریکودرما بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص‌های کیفی لاری ذرین مادت رقم (هیبرید KSC 704)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.30495/jest.2022.66594.5661

مهدی احمدیوسفی؛ مهدیه امیری نژاد؛ بهاره پارسامطلق


ارزیابی تأثیر نوع زیتوده و دمای گرماکافت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی زغال زیستی

دوره 24، شماره 8، آبان 1401، صفحه 133-150

10.30495/jest.2022.64466.5571

ندا سیدی؛ مهدی احمدیوسفی؛ مهدیه امیری نژاد؛ محبوبه زاهدی فر؛ فاطمه علیزاده؛ محبوبه زاهد