نویسنده = ���������������� �������� ������
برآورد فرسایش بادی در زیستگاه های بیابانی خراسان ( مطالعه موردی : منطقه سرخس )

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 19-28

حسن احمدی؛ نعمت اله خراسانی؛ محمود کرمی؛ سید محمد آذرکار


بررسی پیامدهای زیست محیطی سد شهر چای ارومیهبر محیط زیست طبیعی منطقه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 39-50

نعمت اله خراسانی؛ پروین فرشچی؛ مسعود منوری؛ حجت جباری


مطالعه علل ضعف درختهای پارک جنگلی چیتگر

دوره 1، شماره 2، تیر 1378، صفحه 31-46

نعمت اله خراسانی؛ پرویز خالقی؛ علی تجاسم