نویسنده = ���������������� ���������� ��������
مناسب ترین شیوه جداسازی سودوموناس از محیط آبی (شوینده شامپو)

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 1-10

کرامت الله ایماندل؛ لیدا مرادخانی؛ شراره شهیدی


ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان

دوره 3، شماره 2، تیر 1380، صفحه 21-30

عباس اسماعیلی ساری؛ کرامت الله ایماندل؛ شاروسین شاروسین


تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR)

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 1-22

علی ترابیان؛ امیرحسام حسنی؛ کرامت الله ایماندل


جذب نیکل و سرب به وسیله گیاه آزولا فیلیکولوئیدس

دوره 1، شماره 4، دی 1378، صفحه 43-52

کرامت الله ایماندل؛ مجید مجید عباسپور؛ فرزام بابایی


ویژگی های کیفی پساب و لجن چهار تصفیه خانه فاضلاب جوامع کوچک تهران مورد استفاده در کشاورزی

دوره 1، شماره 3، مهر 1378، صفحه 90-95

کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ رضا اسدی