نویسنده = ���������������� ��������������
مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 559-570

10.22034/jest.2017.10757

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ اصغر محمدمرادی


بررسی تغییرات شرایط حرارتی حاکم برساختمان‌های مسکونی در نیمه دوم دوران قاجار با استفاده از روش کارکردی

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 533-545

احسان زمانی؛ آرین امیرخانی؛ حدیث امان اله بهاروندی؛ محمدرضا بمانیان


بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 103-112

محمدرضا بمانیان؛ علی اکبر تقوایی؛ محمد شریف شهیدی