نویسنده = �������� ������ ������������ ����������
بررسی لزوم استفاده از حفاظ سربی در اندازه گیری پرتوزایی مواد غذایی توسط آشکارسازهای یدور سدیم ( تالیوم )

دوره 7، شماره 2، تیر 1384، صفحه 76-89

نوشین حسین پور صیامی؛ سیده فاطمه میرشجاعی؛ سیدجواد حسینی؛ مسلم یوسفی ابهرلو؛ مهدی یوسفی تلگرد؛ حسین تاجیک احمدی؛ امیر موافقی