نویسنده = ���������������� ������
بررسی و مقایسه میزان جذب نیترات در برخی سبزیجات در جنوب تهران

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 77-87

10.30495/jest.2022.21769.3081

افسون بهاری پور؛ رضا ارجمندی؛ رکسانا موگوئی؛ محمدکاظم رمضانی


اثرات احداث و بهره برداری سد مخزنی کرخه بر کاربری اراضی و کیفیت آب منطقه

دوره 23، شماره 4، تیر 1400، صفحه 67-81

10.30495/jest.2021.32943.4101

شهلا کعب زاده؛ جمال قدوسی؛ رضا ارجمندی؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد


استفاده از روشELECTRE در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های سدسازی

دوره 18، شماره 4، دی 1395، صفحه 57-72

سعید ملماسی؛ رضا ارجمندی؛ رویا نزاکتی؛ زهرا اله داد


بررسی توانChenopodium album در جذب و تجمع سزیم پایدار

دوره 15، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-11

سید مهدی برقعی؛ رضا ارجمندی؛ رکسانا موگوئی


ارایه سیستم مدیریت کمینه سازی ضایعات در صنایع رنگسازی ( مطالعه موردی : کارخانه رنگ آفرین )

دوره 15، شماره 3، مهر 1392، صفحه 81-90

جعفر نوری؛ لیلا رمضانی؛ رضا ارجمندی؛ سید مصطفی خضری