نویسنده = ������������������ �������� ������
بررسی آثار بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی انار کرمان و کیفیت آب منطقه با استفاده از نمودارهای تشخیص کیفیت

دوره 7، شماره 1، فروردین 1384، صفحه 77-88

نعمت اله جعفرزاده؛ امیرحسام حسنی؛ علی زین الدینی میمندی؛ علی حسیبی


تعیین الگوی انتشار اکسیدهای نیتروژن خروجی دودکش های نیروگاه حرارتی رامین با کاربرد مدل گوس

دوره 4، شماره 3، مهر 1381، صفحه 13-26

منصور غیاث الدین؛ رامین نبی زاده؛ نعمت اله جعفرزاده؛ جمال شاکری