نویسنده = ���������������� �������� ��...
بررسی مهم ترین عوامل محیطی در پراکنش گونه‌ سرخس عقابی ) Aquilinum (L.)Kuhn (Pteridium در پارک ملی گلستان

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 149-157

نازنین یداللهی؛ نعمت ا... خراسانی؛ اسدا... متاجی؛ وحید اعتماد؛ المیرا کاظمی جهندیزی


تحلیل فراوانی غلظت متوسط الاینده های رواناب شهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1383، صفحه 13-22

افسانه شهبازی؛ نعمت ا... خراسانی؛ کاظم نصرتی