نویسنده = �������������� �������������� ��������������
چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس

دوره 3، شماره 3، مهر 1380، صفحه 17-32

مسعود ترابی آزاد؛ محمدرضا بنازاده ماهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی