نویسنده = حسین حسینی
تصفیه پساب واحد E-PVC پتروشیمی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-68

10.30495/jest.2018.13750

حسین حسینی؛ علی اکبر عظمتی؛ سید محمد رضا موسوی نیا