نویسنده = ���������������� �������� ������
ارزیابی تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی و وضعیت تروفی تالاب بین المللی انزلی بر اساس شاخص کارلسون (TSI )

دوره 23، شماره 10، دی 1400، صفحه 261-276

10.30495/jest.2021.49362.4923

رباب احمد زاده؛ محمد دهدار درگاهی؛ نعمت ا... خراسانی؛ فروغ فرساد؛ محمد رضا رحیمی بشر


مقایسه قابلیت برگ درختان برای ترسیب ذرات معلق هوا با تحلیل تصاویرمیکروسکوپ الکترونی

دوره 23، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 27-39

10.30495/jest.2021.29157.3810

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدلرضا کرباسی


اثر آلاینده‌های هوا بر صفات مورفولوژیکی برگ درختان چنار (Platanus orientalis)

دوره 22، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 231-247

10.22034/jest.2020.29152.3812

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ نعمت اله خراسانی؛ عبدالرضا کرباسی


ارزیابی پایداری ژئومورفولوژی شهری جهت برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهر (مطالعه موردی: یزد)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 155-168

10.22034/jest.2018.13780

آمنه السادات پوریه؛ نعمت ا... خراسانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ پروین فرشچی