نویسنده = �������������� ������ ���������� ���������� ����������
تولید بیوگاز از زباله آشپزخانه و کود گوسفند در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 463-470

کبری صالحی؛ سید معصوم خضرایی؛ فاطمه السادت حسینی؛ فرنوش خسروانی پور مصطفی زاده