نویسنده = �������� �������� ����������
مدل‌سازی تنوع بتا در گرادیان آشفتگی و عوامل محیطی جنگل‌های هیرکانی- خیرود کنار نوشهر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-158

10.30495/jest.2018.16244.2471

ملیحه عرفانی؛ افشین دانه کار؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ وحید اعتماد


تعیین اکوریژن های سواحل جنوبی ایران با استفاده از سامانه GIS به عنوان مبنای تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی-دریایی

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 191-207

10.22034/jest.2020.27796.3696

بهاره صمدی کوچکسرائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ افشین دانه کار؛ سید علی جوزی؛ احسان رمضانی فرد


سیاست‌های اقتصاد یادگیرنده جهت دست‌یابی به توسعة پایدار

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 253-274

10.22034/jest.2018.12392.2096

محمد حسین محمدی آشنانی؛ طاهره میرعمادی؛ افشین دانه کار؛ مجید مخدوم فرخنده؛ وحید ماجد