نویسنده = ������������ ��������������
بررسی دانش و عوامل موثر بر رفتار محیط زیستی گردشگران شمال کشور (مطالعه موردی: استان‌های زنجان و گلستان)

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 203-219

10.22034/jest.2018.13658.2223

محمد آبادی؛ پرستو بیگ وردی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه


تاثیر کمپوست کردن هوازی و بی‌هوازی بر حذف آنتی‌بیوتیک‌های انروفلوکساسین و سیپروفلوکساسین از کود مرغی

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 163-178

10.22034/jest.2020.35812.4264

مهسا محمدزاده؛ فروزان قاسمیان رودسری؛ اکبر حسنی؛ عباسعلی زمانی