نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی توان و ارزیابی تغییرات زمانی مکانی شهر یاسوج در راستای توسعه شهری

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 153-165

10.22034/jest.2021.31370.3968

آرزو سلامت نیا؛ سید علی جوزی؛ سعید ملماسی؛ رویا نزاکتی؛ مژگان زعیم دار


شناسایی باکتری‌های بومی خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 277-286

10.22034/jest.2020.35538.4246

ثنا رسولی؛ مرتضی کاشفی الاصل؛ رضا مرندی؛ مژگان امتیازجو؛ مژگان زعیم دار