نویسنده = �������������� ��������
شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه قره‌سو با استفاده از مدل SWAT

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 11-20

محمد رضا گودرزی؛ باقر ذهبیون؛ علیرضا مساح بوانی


تولید استوکستیک الگوی بارش توسط مدل RPG

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-14

احمد شرافتی؛ باقر ذهبیون


شبیه‌سازی جریان روزانه حوضه آب‌ریز در شرایط کمبود داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-90

محمد رضا خزائی؛ باقر ذهبیون؛ بهرام ثقفیان