نویسنده = ������������ ��������
مقایسه انتشار گاز گلخانه ای در سیستم های مدیریت پسماند با استفاده از ارزیابی چرخه عمر (LCA)

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 91-99

10.22034/jest.2016.9804

محمد جواد ذوقی؛ آریامن قویدل؛ محسن سعیدی


پیش‌بینی رژیم های حاکم بر جریان تخلیه سطحی فاضلاب چگال در مقایسه با نتایج مدل شبیه‌ساز کرمیکس

دوره 18، (ویژه نامه شماره 2)، آذر 1395، صفحه 143-155

محسن سعیدی؛ عزیر عابسی؛ آرش علی آبادی فراهانی


تأثیر کنترل شرایط pH بر بهبود فرایند الکتروکینتیک در حضور دیواره نانوآهن، جهت حذف کروم(VI) از خاک رس آلوده

دوره 17، شماره 2، تیر 1394، صفحه 21-35

سارا میرزایی؛ محسن سعیدی؛ نادر شریعتمداری؛ حسین فخرایی