نویسنده = سید محمد شبیری
بررسی امکان استفاده از آموزش الکترونیکی بر اساس دو عامل آگاهی و علاقه مندی زیست محیطی دانش آموزان متوسطه شهر

دوره 17، شماره 4، دی 1394، صفحه 235-249

زهرا زاهدی؛ سید محمد شبیری؛ داود کریم زادگان؛ مهران فرج الهی؛ مهدی احسان زاده پهلوان