نویسنده = ������������������ ��������������
ارزیابی اثر تاریخی تغییر اقلیم بر خطر بیابانزایی منطقه اسفراین-سبزوار (دوره مورد مطالعه: 2016-1979 میلادی)

دوره 23، شماره 9، آذر 1400، صفحه 263-278

10.30495/jest.2021.32584.4051

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ ایمان بابائیان


بررسی توزیع مکانی خطر بیابان‌زایی منطقه سبزوار با استفاده از مدل IMDPA

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 203-217

10.22034/jest.2019.24428.3358

اسماعیل سیلاخوری؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین