نویسنده = ������������ ����������
تحلیل الگوی سناریوها و سنجه‌های سیمای سرزمین در رشد سکونتگاه‌های گرگان و حومه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

10.22034/jest.2021.27779.3676

سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


شناسایی مهم‌ترین معیارهای موثر بر کیفیت بصری سیمای سرزمین

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 277-288

سپیده سعیدی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی؛ سید حامد میرکریمی