نویسنده = ������������ ����������
تاثیر دیوارهای سبز شهری برکاهش دمای خرداقلیم‌ها و اثر جزیره گرمایی شهری

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 597-606

10.22034/jest.2017.11398

مریم آزموده؛ شاهین حیدری


اندازه گیری کمّی میزان جذب آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه توسط دیوارهای سبز

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 361-370

مریم آزموده؛ شاهین حیدری