نویسنده = �������������� ��������
تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت با رویکرد کاهش آلودگی و میزان مصرف آب

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-21

10.30495/jest.2023.62839.5481

حمید محمدی؛ محمد جواد مهدی زاده راینی؛ وحید دهباشی؛ ابوالقاسم باقری