نویسنده = �������������� ������������
بررسی کارایی سیستم های طبیعی و لجن فعال جهت تصفیه فاضلاب شهری

دوره 22، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-25

10.30495/jest.2018.15742.2426

رضا شکوهی؛ عبداله درگاهی؛ امیر کرمی


بررسی مدیریت پسماند شهرخمارلودر تابستان سال 1393

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 255-265

10.22034/jest.2020.8695.1727

سید علیرضا موسوی؛ عبداله درگاهی؛ فرناز عزیزی


بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 45-62

10.22034/jest.2018.13255

کیومرث شرفی؛ عبداله درگاهی؛ ناهید عزیزی؛ ژیلا امینی؛ مهدی غایب زاده؛ زهرا رضایی؛ مسعود مرادی


بررسی کارایی کربن فعال گرانولی در حذف سم دیازینون از محیط های آبی

دوره 18، شماره 3، مهر 1395، صفحه 117-126

مقداد پیرصاحب؛ عبداله درگاهی


تأثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت

دوره 16، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 13-24

عبداله درگاهی؛ مقداد پیرصاحب؛ محمدتقی سوادپور؛ مرتضی عالیقدری؛ مهرداد فرخی