نویسنده = �������� �������� ��������
ارزیابی و برازش مدل خط‌مشی‌گذاری عمومی محیط زیست در کشور

دوره 22، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-15

10.22034/jest.2021.46831.4798

سید حسین حسینی؛ کرم الله دانش‌فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ هومن بهمن پور


شناسایی نیازهای آموزشی محیط زیستی کارکنان شهرداری تهران و ارایه الگوی آموزشی براساس مدل DACUM

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 267-283

10.22034/jest.2019.13968

آرزو حاجیلو؛ هومن بهمن پور؛ مژگان زعیم‌دار؛ لعبت تقوی


باز زنده‌‌سازی اماکن تاریخی ـ فرهنگی (مطالعه موردی: هتل باغ مشیرالممالک ـ شهر یزد)

دوره 15، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 119-132

حمید ماجدی؛ حسین امجد؛ هومن بهمن پور