نویسنده = �������������������� ������
بررسی پرتوزایی محیطی در خاک‌های مرزی منطقه هویزه

دوره 21، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 59-70

10.22034/jest.2019.14543

رضا پورایمانی؛ سیّد محسن مرتضوی شاهرودی


بررسی پرتوزایی محیطی در مصالح ساختمانی مصرفی شهرستان اراک

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 487-496

10.22034/jest.2017.11381

رضا پورایمانی؛ وحید حیدری


بررسی پرتوزایی محیطی در کلوخه‌های سنگ آهن شمس‌آباد اراک، ایران

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 13-25

10.22034/jest.2017.10699

رضا پورایمانی؛ حمیدرضا عظیمی