نویسنده = ������������ ��������
تلاشی در جهت ریزازدیادی گونه نمدار در شرایط درون شیشه‎ای

دوره 19، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 197-209

10.22034/jest.2017.10345

کمال قاسمی بزدی؛ وحیده پیام نور؛ مصطفی مهرداد؛ اکرم احمدی