نویسنده = ������������������ ����������
تحلیل مناقشه تأمین حقابه محیط‌زیستی در سطح سازمان‌های تصمیم‌گیرنده

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 251-266

10.22034/jest.2021.23374.3249

حسین زنجانیان؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی؛ حمید عبدل آبادی؛ مهدی قربانی


ارزیابی عملکرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه در سنجش کربن آلی محلول در آب

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 33-44

10.30495/jest.2018.13748

طاهر احمدزاده؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند