نویسنده = ������������ �������� ������
اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حدی مناطق خشک ایران

دوره 22، شماره 9، آذر 1399، صفحه 31-42

10.22034/jest.2021.40667.4508

محمد رضا خزائی؛ حدیث خزائی؛ بهرام ثقفیان


شبیه‌سازی جریان روزانه حوضه آب‌ریز در شرایط کمبود داده

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 77-90

محمد رضا خزائی؛ باقر ذهبیون؛ بهرام ثقفیان