نویسنده = ���������� ���������� ��������
رویکردهای اجرای حقوق بین‏ الملل محیط زیست در حقوق داخلی کشورها با نگاهی به نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.30495/jest.2023.55548.5196

اعظم پرنده مطلق؛ شیرین شیرازیان؛ علی زارع