نویسنده = �������������� ������������
تاثیر فرهنگ برآلودگی هوا در ایران

دوره 22، شماره 4، تیر 1399، صفحه 179-190

10.22034/jest.2018.24615.3365

پروانه سلاطین؛ مریم معماری پناه؛ سحر احمدپناهی


تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر اقتصاد سبز

دوره 21، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 165-179

10.22034/jest.2019.39749.4466

سمیه دانشوری؛ پروانه سلاطین؛ محمد خلیل زاده


تاثیر کیفیت محیط زیست بر اقتصاد سلامت در گروه کشورهای منتخب

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-121

پروانه سلاطین؛ سحر اسلامبولچی