نویسنده = �������� �������� ������������
آسیب‌شناسی قابلیت پایدار عملکرد منابع انسانی سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jest.2021.61558.5426

مجید آرین زادگان؛ رضا نجف بیگی؛ نازنین پیله وری


گونه‌شناسی پیامدهای بلوغ دانش سبز کارکنان در شهرداری تهران براساس تحلیل کیو

دوره 24، شماره 9، آذر 1401، صفحه 59-74

10.30495/jest.2023.67901.5697

داریوش زرین پور؛ ناصر میرسپاسی؛ رضا نجف بیگی؛ نازنین پیله وری