نویسنده = �������������������� ��������
تعیین شدت آلودگی و استاندارد منطقه ای تالاب هورالعظیم با بررسی سه شاخص ژئوشیمیایی مولر، پل و فاکتور تجمع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.30495/jest.2022.53802.5151

سیده مرضیه موسویان؛ عبدالرضا کرباسی؛ سیما سبزعلیپور؛ رضا امیرنژاد؛ جهانبخش دانشیان


بررسی کمیت و کیفیت اجزاء خشک موجود در پسماندهای شهری مناطق 6 و 7 شیراز

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 417-427

10.22034/jest.2017.11345

مرضیه نوروزی جهان آباد؛ سیما سبزعلیپور