نویسنده = ���������� �������������� ������
ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 187-199

10.22034/jest.2018.14517.2306

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


ارزیابی اثرات محیط‌زیستی توسعه در شهرستان طرقبه شاندیز با به‌کارگیری مدل تخریب

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 173-187

10.22034/jest.2019.13960

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی