نویسنده = مریم رفعتی
تعداد مقالات: 3
2. سهم منابع طبیعی و انسان ساخت در توزیع عناصرسنگین در خاک های اطراف معدن منگنز ونارچ قم

دوره 21، شماره 4، تیر 1398، صفحه 153-160

مریم رفعتی؛ آرمیتا تقوی؛ عبدالرضا کرباسی


3. جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت اکتینوباکتری های مزارع گندم به منظور کنترل زیستی آفات قارچی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 11-25

مجید گذری؛ ماریا محمدی زاده؛ محسن گذری؛ مریم رفعتی