نویسنده = �������������� ������������ ��������
مطالعه روند تغییرات گنادی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در فصل تخمریزی استان گیلان (ناحیه بندرکیاشهر

دوره 18، شماره 2، تیر 1395، صفحه 177-189

سعید شفیعی ثابت؛ محمد رضا ایمانپور؛ باقر امینیان فتیده؛ سعید گرگین


بررسی ساختار مورفولوژیکی جمعیت های ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii,1901) در سواحل استان گیلان با استفاده Truss Network System

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 115-126

سعید شفیعی ثابت؛ محمد رضا ایمان پور؛ باقر امینیان فتیده؛ سعید گرگین