نویسنده = �������� �������� ���������� �������� �������� ��������
جذب فلز روی (Zn2+) از محلول های آبی به وسیله کیتین استخراجی از پوسته خرچنگ کاراپاس

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 529-542

نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد؛ نظام الدین منگلی زاده؛ افشین تکدستان؛ محمد امین دیناری