نویسنده = ���������� ��������
کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 437-450

10.22034/jest.2017.10743

مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ رامین رحمانی؛ هرمز سهرابی؛ خسرو ثاقب طالبی