نویسنده = ������������������ ��������
اثر تغییر اقلیم بر متغییرهای کمی و کیفی مخازن سد ( دما و غلظت TDS) با استفاده از مدل SWAT و مدل CE-QUAL-W2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22034/jest.2020.48725.4879

محمدرضا جواهریان؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد


ارزیابی خصوصیات واسنجی مدل هیدرولوژیکی SWAT در یک حوضه کوهستانی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 91-106

10.30495/jest.2023.64475.5575

بابک امین نژاد؛ سیدبامداد غفوریان؛ حسین ابراهیمی


اثر تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر از سطح چاه نیمه های سیستان

دوره 23، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 121-135

10.30495/jest.2020.48196.4861

حسین بزی؛ حسین ابراهیمی؛ بابک امین نژاد