نویسنده = ���������� �������� �������������� �������� ��������
بررسی غلظت فلزات کمیاب در پرهای قمری خانگی (Streptopelia senegalensis) به منظور پایش آلودگی در مرکز ایران (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 22، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 73-87

10.22034/jest.2019.26024.3498

حسان اخوان قالی باف؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ فرهاد نژادکورکی؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا عظیم زاده