نویسنده = ���������������� ������������ ��������
طراحی مدل توسعه پایدار خوشه های صنعتی

دوره 22، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 193-203

10.22034/jest.2020.27962.3705

احمد جعفرنژاد؛ منصور مومنی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ محمد کریمی زارچی