نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی ذرات معلق محیطی PM10 و PM2.5 با روش شاخص کیفیت هوا (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی سیمان تهران )

دوره 23، شماره 8، آبان 1400، صفحه 155-167

10.30495/jest.2020.30146.3867

رضا کریمی قوزلو؛ آیدا احمدی؛ مجید عباسپور؛ نصرت الله عباس زاده


بررسی راهکارهای مدیریت دریاچه ارومیه، با الهام از تجارب به دست آمده از تالاب ها و دریاچه های منطقه

دوره 16، ویژه نامه شماره 1، دی 1393، صفحه 29-39

آیدا احمدی؛ مجید عباسپور؛ رضا ارجمندی؛ زهرا عابدی