نویسنده = ������������������ ��������
ارزیابی اثرات رواناب بر فرسایش حوضه آبریز خدیجه خاتون با استفاده از مدل MPSIAC

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 87-102

10.30495/jest.2019.42260.4819

حمیدرضا پازوکی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده


مدل‌سازی کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدل QUAL2Kw(مطالعه موردی: رودخانه شاهرود)

دوره 21، شماره 7، مهر 1398، صفحه 1-13

10.22034/jest.2018.30267.3894

رزیتا آریایی نژاد؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده