نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی ارتباط بین تراز آب زیرزمینی، وضعیت خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان ایوان، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

10.22034/jest.2020.24855.3390

مرزبان فرامرزی؛ دنیا امینی؛ نسیم میرزائی؛ مریم موسوی