نویسنده = ������������ �������� ������
مدل سازی روند تغییرات کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل swat در حوضه آبریز ارداک مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30495/jest.2022.64534.5573

مرتضی نیک اختر؛ سیده هدی رحمتی؛ علی رضا مساح بوانی؛ ایمان بابائیان


بررسی پارامترهای موثر بر جذب نشاسته از محلولهای آبی با نانوذرات آهن - کیتوزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.30495/jest.2023.64368.5566

خشایار محمد بیگی؛ امیرحسام حسنی؛ سیده هدی رحمتی؛ امیرحسین جاوید


شبیه‌سازی کیفیت آب سطحی با استفاده از مدل QUAL2KW (رودخانه ارداک استان خراسان رضوی)

دوره 21، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 93-105

10.22034/jest.2020.29264.3781

مرتضی نیک اختر؛ سیده هدی رحمتی؛ علیرضا مساح بوانی