نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر میزان جیوه در گلبول‌های قرمز خون(RBCs) برخی ساکنان شهرهای بندرعباس و ماهشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.22034/jest.2021.27261.3628

نرجس اکاتی؛ عباس اسماعیلی ساری


بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه‌‌نیمه های سیستان

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-55

10.30495/jest.2018.13749

نرجس اکاتی؛ فاطمه عین الهی؛ مصطفی غفاری