نویسنده = ������������ ����������
مرمت اکولوژیکی منظر طبیعی آبشار مارگون فارس با تأکید بر ارزیابی اکولوژیکی موزاییک منظر بستر

دوره 19، ( ویژه نامه شماره 4)، فروردین 1396، صفحه 559-570

10.22034/jest.2017.10757

فریال احمدی؛ محمدرضا بمانیان؛ اصغر محمدمرادی