نویسنده = ���������������� �������� ��������
بررسی مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) با زیست گاه های طعمه خواران رقیب در پارک ملی کویر

دوره 19، (ویژه نامه شماره 5)، شهریور 1396، صفحه 265-275

10.22034/jest.2017.11296

بهناز جورابلو؛ مهدی رمضانی؛ نعمت الله خراسانی


تنوع پوشش گیاهی در پارک جنگلی پردیسان وسازگاری اقلیمی گونه‌های غالب آن در منطقه

دوره 18، (ویژه نامه شماره 3 طراحی ومدیریت شهری، دی 1395، صفحه 119-134

نعمت الله خراسانی؛ فریده عتابی؛ مریم افشاری